Årsmøte Børsa IL

Postet av Børsa IL den 21. Feb 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Børsa IL.

Tid: 21.mars kl 1900

Sted: Lyngstua.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 5.mars. Sakene sendes til leder@borsa-il.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene to uker før årsmøtet på www.borsa-il.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

StyretOrientering om valgbarhet iht. NIFs lov og lovnorm for idrettslag

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem
som er valgbare til verv i idrettslaget:§ 5      Kjønnsfordeling

(1)        Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)        Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.    

(3)        Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)        Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

 

§ 6      Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)        For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2)        Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3)        Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4)        Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

(5)        Forslagsrett:

a)         Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b)         Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget

c)         Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d)         Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e)         Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

 

(6)        Talerett:

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.

 

 

§ 7      Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)        En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)        En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3)        Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)        Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5)        En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)        Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

§ 8      Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1)        Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)        Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)        En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.     

(4)        Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.
Avtale med Flügger!

Postet av Børsa IL den 4. Feb 2019

VI har nå inngått en avtale med Flügger farve, som deltaker i flüggerandelen!


Dette er en vinn/vinn; Klubben og medlemmene handler på klubbens kontantkonto, med 20% rabatt på hyllepris i den lokale Flügger farve butikk. Gjelder alle Flügger-varer. 

Flügger farve utbetaler en årlig klubbstøtte på 5%, basert på alt kjøp som er gjennomført på klubbkontoen 

Les mer her: https://www.flugger.no/fluggerandelen


Alt du trenger å gjøre for å få rabatten, er å oppgi Børsa Idrettslag når du skal betale!


Flügger farve har to butikker i Trøndelag:

Velkommen til Kvernsjørennet 2019!

Postet av Børsa IL den 1. Feb 2019

Børsa IL ønsker velkommen til Kvernsjørennet 2019!

Bli med på dette tradisjonsrike turrennet for hele familien i Børsmarka! Utgangspunktet er Lyngstua i Børsa, og du kan velge mellom kort (12km) og lang (18 km) runde i marka eller gå t/r Julvollhytta (8km).

Påmelding mellom kl 10-12 i Lyngstua
Kr 100,- per voksen
Kr 50,- per barn tom 12 år
Maks familiepris er kr 200,-

Mange fine uttrekkspremier å vinne på startnummer!
Salg av mat og drikke både på Julvollhytta og på Lyngstua

Nytt av året! Trippelpremie, gavekort hos Korn Interiør til verdi av kr 300,- til de som deltar på alle tre turrenn i kommunen:
Kvernsjørennet i Børsa 3.februar
Djupsjørennet i Buvika 17.mars
Erlendrennet i Skaun (dato kommer)

Velkommen!Levert av IdrettenOnline